ขอต้อนรับเข้าสู่ "โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ สกอ"
 
  HOME  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การประชุม/สัมมนา/
อบรม/ดูงาน
 
  แหล่งชุมชนนักปฏิบัติ  
  About me  
     
   
  แนะนำเว็บ  
   
     
   
  มีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด  
  นับจากวันที่ 3 กรกฎาคม 2550  
   
     
การบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบัน ให้สามารถเพิ่มศักยภาพการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การกำหนดเป้าหมาย และ กลยุทธ์ เป็นกลไก หรือ เครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยให้การดำเนินงานบริหารจัดการ สามารถพัฒนาแบบองค์รวม และ นำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
 
เพื่อให้การดำเนินการ กำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน ตามพันธกิจของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บังเกิดผล มีความชัดเจน ในอันที่จะยกระดับ และ พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย จึงเห็นควรจัด
 
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ สกอ.